ՄԻԳ TV-ի պատմությունը

  §Èáéáõ ØÇ·¦ êä ÀÝÏ»ñáõÃÁáõÝÁ  Èáéáõ Ù³ñ½Ç ³é³çÇÝ Ù³ëݳíáñ Ñ»éáõëï³é³¹Çá Éñ³ïí³ÙÇçáóÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ ¿£ Ø»ñ é³¹ÇáÝ Èáéáõ Ù³ñ½áõÙ ³é ³Ûëûñ ÙÇ³Ï ûñÇÝ³Ï³Ý ï»Õ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ ¿:
·       1991Ã.-ÇÝ ÐÇÙݳ¹ñí»É  ¿  §ì³Ý³Óáñ ÆÝï»ñÏ³å¦ Ï³µ»É³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ëïáõ¹Ç³Ý£
·        1996Ã.-ÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳ¹ñ»É  ¿  §ºÃ»ñáõÙ ¿ ÆÝï»ñϳåÁ¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ£
·       1998Ã.-ÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳ¹ñ»É  ¿  §è³¹Çá ÆÝï»ñÏ³å¦ é³¹Çáëïáõ¹Ç³Ý£
·        2004Ã.-ÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳ¹ñ»É  ¿  §Øƶ Ù»¹Ç³ ë»ñíÇë¦ ·áí³½¹³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÁ£
·        2005Ã.-ÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳ¹ñ»É  ¿  §Øƶ èºøàð¸ê¦ Ó³Ûݳ·ñÙ³Ý ëïáõ¹Ç³Ý£
    

§Èáéáõ Øƶ¦ êäÀ-Ç ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùáõÙ ³é³çÇÝ ï»Õ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý Ñ»éáõëï³é³¹ÇáÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ ѳݹÇë³ó»É ¿ 1989Ã.-ÇÝ §Èáéáõ ØÇ·¦ êäÀ  ÑÇÙݳ¹Çñ ê³Ùí»É гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ ë»÷³Ï³Ý ï³ÝÇó Áݹ³Ù»ÝÁ §3 ï»ë³»ñǽ í³ñÓáõÛÃáí ï³Éáõ¦  /²Ýѳï Ò»éÝ»ñ»ó ϳñ·³íÇ׳Ï/  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó: 1990Ã.-Çó ë»÷³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ Í³í³Éí»É ¿  ï»ë³Ù³·ÝÇïáýáÝÝ»ñÇ »õ ï»ë³»ñǽݻñÇ í³ñÓáõÛÃÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý, §àôÏñßÇݦ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ï»ë³ëñ³ÑÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ:
   лﳷ³ÛáõÙ, ëϽµÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙª 1991Ã.-Çó  ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ   ·áñÍ»É ¿  ϳµ»É³ÛÇÝ  ó³ÝóÇ  ÙÇçáóáí, ³ÛÝáõÑ»ï¨` 1992Ã.-Çó, »ÉÝ»Éáí ïÇñáÕ ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÇó, ³Ýó»É ¿ »Ã»ñ³ÛÇÝ Ñ»é³ñÓ³Ïٳݣ             
     ì³Ý³ÓáñÇ  §Èáéáõ Øƶ¦ êäÀ-Ý  ß³ÑáõÛà ѻï³åݹáÕ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»Ïï ¿£ ²ÛÝ  ì³Ý³Óáñ  ù³Õ³ùáõÙ ëï»ÕÍí»É ¿ ë»÷³Ï³Ý, ѳÛñ»Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, Ñ»éáõëï³é³¹Çá ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÇ ûÝɳÛÝ ·áñÍáõÝ»áõÃ۳ݠ ÙÇçáóáí  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý, ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý, Ùß³ÏáõóÛÇÝ, ·Çï³Éáõë³íáñã³Ï³Ý, ÏñóϳÝ, Ù³ñ½³Ï³Ý ųٳÝóÇ ¨ ѳÝñáõÃÛ³ÝÁ ϳñ¨áñ ³ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ùµ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Æñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ëï»ÕÍ»É ¿ 40-Çó ³í»ÉÇ  ë»÷³Ï³Ý Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ Ñ»éáõëï³Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñ, 50-Çó ³í»É ë»÷³Ï³Ý Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ é³¹ÇáÍñ³·ñ»ñ  ¨ ѳÕáñ¹³ß³ñ»ñ£ §Èáéáõ Øƶ¦ êäÀ-Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·ñ»Ã» 20 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ å³ïñ³ëï³Í Ñ»éáõëï³é³¹Çá - ³ñï³¹ñ³ÝùÁ  Ñ»é³ñÓ³Ïí»É ¿ áã ÙdzÛÝ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùáõÙ, ³Ûɨ Ýñ³  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó   ¹áõñ몠 ë»ñï ѳٳ·áñͳÏó»Éáí ÙÇ ß³ñù ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ñ»éáõëï³é³¹ÇáÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï£
     Æñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ÇëÏ ûñ»ñÇó Ù»ñ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ýí³×»É ¿ Ñ»éáõëï³¹ÇïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÝ áõ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ£ ÀÝÏ»ñáõÃ۳ݠ ѳٳñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÁ ã³÷³½³Ýó ¹Åí³ñ ¿Çݪ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ã»ñÇ ½ÇÝí³ÍáõÃÛáõÝ, ³ñÑ»ëï³í³ñÅ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ »õ ѳٳå³ï³ëË³Ý Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ, ãÓ¨³íáñí³Í ·áí³½¹³ÛÇÝ ßáõϳ, ¿É»Ïïñá¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ñáíѳñ³ÛÇÝ ³Ýç³ïáõÙÝ»ñ, »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÏÇë³íóñ³ÛÇÝ ßÇÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ£
       1992Ã.-Çó ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 12 ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ Հայաստանի ''ԻՆՏԵՐԿԱՊ" ԲՀԿ ԵՎ բարերարների աջակցությամբ áõÕ¨áñí»É »Ý »íñáå³Ï³Ý 11 »ñÏñÝ»ñ£  ²Ýí³ñӳѳïáõÛó, Ù³ëݳÏó»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí ³ÏódzݻñÇ, ϳå»ñ »Ý ѳëï³ïí»É ï»ÕÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ûç³ËÝ»ñÇ Ñ»ï,  Ýϳñ³Ñ³Ýí»É »Ý Ýñ³Ýó ¨ ïíÛ³É »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ µ³½Ù³ÃÇí ï»ë³ýÇÉÙ»ñ£ Այսօր "ԼՈՌՈՒ ՄԻԳ" ՍՊԸ ("ՄԻԳ" ՀՌԸ) համալրված է համեմատաբար որակյալ մասնագետներով եւ ապահովված համեմատաբար նորմալ տեխնիկական միջոցներով: Սույն հանգամանքները հնարավոր են դարձնում բազմաթիվ ու բազմաբնույթ հեռուստառադիոհաղորդումների ստեղծումը: Այդ հաղորդումների հիմքում դրված է Ընկերության ղեկավարության վարած համապատասխան ծրագրային քաղաքականությունը:
-Ճշմարտացիությունն ու անկողմնակալությունը վեր են հրատապությունից
-Պետության եւ հասարակության շահերն առաջնային են
-Մենք հետամուտ ենք խոսքի ազատությանն ու ժողովրդավարության գաղափարներին
-Մայրենի լեզվի անաղարտության պահպանումը յուրաքանչյուրիս պարտքն է
-Հեռուստատեսությունը կարող է նպաստել մատաղ սերնդի դաստիարակությանը
-Հասարակության յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի տեղեկացված լինելու
-Օբյեկտիվությունը բարձր ենք դասում սենսացիաներից
-Լրատվության հավաստիություն, անաչառություն, անկողմնակալություն
-Փաստերի եւ կարծիքների, տեղեկատվության եւ •ովազդի տարանջատում
-Համերաշխություն այլ լրա•րողների հետ, կաշառքի եւ շորթումների մերժում